Jaarverslag 2015

header

Bestuurszaken

Het zoveel mogelijk in stand houden en beheren van het vermogen van de stichting en het besteden van de revenuen van het vermogen aan de in de statuten nader geconcretiseerde doelen. Dat abstracte kader was voor het bestuur wederom het leidmotief bij de organisatie en uitvoering van de bestuurlijke taken in het verslagjaar 2015.

De in het bestuursverslag over 2014 gesignaleerde ontwikkeling van een gestage toename van ondersteuningsaanvragen in aantal en financiële omvang zette zich in 2015 onveranderd door. Nadat in 2014 sprake was van een verdubbeling in drie jaar van de financiële omvang van de gehonoreerde donatie-/subsidieaanvragen, werd in 2015 het bedrag van € 40.000,– overschreden. Wanneer in overweging wordt genomen dat overheidsinstanties zich steeds verder terugtrekken van de terreinen waarop ook “goede doelen stichtingen” zoals de onze actief zijn, ligt een  verdere toename in de lijn der verwachting. Het bestuur beschouwt dit als een uitdaging om die verwachtingen in te lossen met dien verstande dat dit binnen een relatief beperkt budget moet geschieden, mede vanwege de beperkte rendementen die momenteel te behalen zijn.

Het bestuur kwam tweemaal in het verslagjaar in formele vergadering bijeen. Daarnaast waren er tussentijds mondelinge en schriftelijke contacten tussen bestuursleden over afstemming en voortgang van actuele en lopende zaken. Voorzitter en secretaris-penningmeester onderhielden onderling frequente contacten en hadden overleg met externe relaties, zoals vermogensbeheerders, bankiers, aanvragers van ondersteuning, bestuurders van collega-instellingen op het gebied van fondsenbeheer en goede doelen, rentmeester, accountant enz. Bestuurders woonden diverse evenementen en bijeenkomsten bij  en namen deel aan excursies gerelateerd aan  de activiteitengebieden van de stichting.

Het bestuur bestond uit:

 • J.H. van Leerzem, voorzitter
 • M. Bazen, secretaris-penningmeester
 • H.B. Reinders, bestuurslid.

Voor de vervulling van de vacature die was ontstaan door het vertrek van het bestuurslid N. Mulder werd naar een geschikte kandidaat gezocht. Uiteindelijk resulteerde deze zoektocht in benoeming van twee kandidaten per 1 januari 2016 tot bestuurslid, t.w.

 • K.J.B. Uildriks en
 • S. Siebenga.

Donatie- en subsidiebeleid

Van de in 2014 toegezegde donaties en subsidies zijn in 2015 uitbetaald aan:

 • Stichting Werkgroep Oud- Heerenveen, voor de vernieuwing van de Veenbrief, een driemaandelijkse uitgave met onderwerpen over Heerenveen e.o. € 500,–;
 • het Oratoriumkoor COV te Heerenveen, algemene financiële ondersteuning € 1.500,–;
 • Stichting ZaZa Zorg, voor scholing van mantelzorgers in de begeleiding en ondersteuning van gezinnen met ernstig zieke kinderen € 1.000,–;
 • Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud, voor de organisatie van het festival 2015 € 10.000,–;
 • Stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland ELF, voor de organisatie van educatieve logeerweekenden voor gehandicapten € 5.000,–.

Verder zijn in 2015 donaties en subsidies toegekend en uitbetaald aan:

 • De Sint Nicolaascommissie Heerenveen, voor de opvoering van het traditionele Sint Nicolaassprookje voor de basisscholen € 150,–;
 • De Swaai, kliniek voor de begeleiding van jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, ten behoeve van de inrichting van de fietsenreparatieplaats € 1.225,–;
 • It Fryske Gea, voor de aanleg van een mindervalidenpad in de Jan Durkspolder in het nationaal park Alde Feanen € 1.000,–;
 • Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen SLAH, voor de aanleg van een dichterspad in Oranjewoud-Katlijk € 2.500,–;
 • Stichting De Werf te Leeuwarden, voor de renovatie van schiphuizen en steigers van de stadswerf door cliënten van de geestelijke gezondheidszorg € 5.000,–;
 • Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, voor de uitgifte van een cultuur-historisch fotoboek van Heerenveen e.o. € 2.000,–.

Door onze Stichting werden bovendien tot een bedrag van € 11.743,00 kunstwerken aangekocht  die in bruikleen zijn gegeven aan het museum Belvédère  voor de aanvulling van de collecties die in het museum ten toon zijn gesteld. Dit betreft: houtskool-krijttekeningen van André de Jong, pasteltekeningen van Jonas Snijder en schilderijen van Marije Bouman.

In 2015 zijn voor het jaar 2016 en volgende jaren principetoezeggingen gedaan tot ondersteuning van:

 • Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud;
 • Stichting ZaZaZorg;
 • Oratoriumkoor COV en
 • Stichting Avifauna Fryslân.

Financiën

Het vermogensbeheer (effecten) vond plaats binnen de kaders van het treasurystatuut volgens een defensief profiel en werd uitgevoerd tot medio 2015 door Schretlen & Co. De reorganisatie binnen het Raboconcern had ook gevolgen voor deze activiteit. De werkzaamheden op dit terrein zijn voor een groot gedeelte overgeheveld naar de lokale c.q. regionale vestigingen van het Raboconcern. Voor de uitvoering van de functie is door ons bestuur de keuze gemaakt voor de Rabobank Drachten Friesland Oost. In verband met de koersontwikkelingen en het lage rendement op obligaties is gekozen voor een aanpassing van het beleggingsprofiel, in de vorm van een verruiming van het aandelenbelang met maximaal tien procent van het totale belegde vermogen en een beperking van het obligatiepakket, teneinde het vermogensrendement te verbeteren. Zoals uit de exploitatierekening blijkt is het rendement op banktegoeden in het verslagjaar zeer bescheiden geweest. Door een bescheiden koerswinst op de effecten was het mogelijk om de exploitatie met een positief saldo van € 50.520,– af te sluiten (2014: € 108.069,-). Het resultaat is aan de Overige reserves c.q. het Eigen Vermogen worden toegevoegd. De jaarrekening is opgesteld door Bentacera Accountants in de persoon van P.P.M. Koenders R.A. en vervolgens vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 21april 2016.

Beleid 2016

De bestuurlijke taakverdeling zal mede door de vervulling van de vacature en de uitbreiding zoals hiervoor is aangegeven tegen het licht worden gehouden en ongetwijfeld leiden tot aanpassingen. De inhoudelijke beleidsterreinen betreffende: vermogensbeheer en donatie- en subsidiebeleid zullen tegen die achtergrond eveneens aan een nadere beschouwing worden onderworpen voor het leggen van basis voor het meerjarenbeleid in de komende jaren.

Balans per 31 december 2015

Heerenveen, 7 april 2015.

J.H. van Leerzem
M. Bazen
H.B. Reinders