Jaarverslag 2019

Bestuurszaken

Met de statuten van de stichting en het nader geconcretiseerde meerjarenbeleid als leidraad is in het verslagjaar 2019 door het bestuur wederom inhoud gegeven aan de bestuurlijke beleidszaken en uitvoerende activiteiten.

Als gevolg van de landelijke en provinciale ontwikkelingen, zag het bestuur zich in 2017 genoodzaakt de criteria voor de beoordeling en toekenning van ondersteuningsaanvragen aan te scherpen. De toename van het aantal aanvragen om ondersteuning, met name ook van organisaties en personen buiten de regio Heerenveen, heeft ertoe geleid dat bij de beoordeling van aanvragen en toekenning van middelen primair de binding met en het belang voor de regio Heerenveen als selectiecriterium wordt gehanteerd. Dit beleid is in 2018 en 2019 gecontinueerd. Tevens heeft het bestuur een voorkeur uitgesproken voor meerjarige afspraken, zodat er continuïteit ontstaat in de prioriteiten, waarop de stichting zich richt. De huidige speerpunten zijn Museum Belvedère, Oranjewoud Festival, Oratoriumkoor COV Heerenveen, Chr. Brassband Pro Rege te Heerenveen, de Doopsgezinde Kerk  (vanwege de relatie met de familie Wouters), gehandicapten- en ouderenzorg. Op deze wijze ontstaat er voor betrokken organisaties meer zekerheid omtrent de financiering en de mogelijkheid tot het aangaan van verplichtingen op een langere termijn.

Het bestuur heeft in 2019 haar kunstbezit door een deskundige laten waarderen op basis van de categorieën familie/lokale historie, museaal belang en rekwisietenstatus. Een groot deel van haar kunstbezit is op dit moment in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het museum in Joure en het Heerenveen Museum. De overige stukken zijn al enkele jaren in opslag genomen. Het bestuur beraadt zich nog over het al of niet verkopen van een deel van haar bezit.

Het bestuur werd in het verslagjaar gevormd door:

 • S. Siebenga, voorzitter
 • M. Bazen, secretaris
 • K.J.B. Uildriks, penningmeester
 • F.H. Perdok, bestuurslid

Donatie- en subsidiebeleid

Aan de hand van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn in 2019 de volgende subsidies uitbetaald c.q. toegekend:

In 2017 toegezegde en in 2019 uitbetaalde donatie: Stichting J+M Teaterwurk: € 1.000,-

In 2018 toegezegde en in 2019 uitbetaalde donaties:

 • Oratoriumkoor COV Heerenveen: € 2.500,- ;
 • Mevr. Krin Rinsema: € 500,- ;
 • Stichting Talant: € 2.500,- ;
 • Plaatselijk Belang Nieuweschoot: € 1.000,-;
 • Stichting Oranjewoud Festival: € 17.500,- ;
 • Stichting Museum Belvédère: € 5.000,-

In 2019 toegezegde en uitgekeerde donaties:

 • Junior Concert Lauswolt: € 1.000,-
 • Stichting Kulturele Rute Tsjukemar: € 1.500,-
 • Stichting Maeykehiem: € 1.000,-
 • Oratoriumkoor COV Heerenveen: € 2.500,-
 • Sint Nicolaassprookje Heerenveen: € 100,-
 • Toonkunstkoor Heerenveen: € 1.000,-
 • Stichting Belvédère Oranjewoud: € 2.500,-
 • Brassband De Spijkerpakkenband: € 500,-
 • Podium FrysKlassiek: € 750,-
 • Christelijke Brassband Pro Rege: € 2.000,-

In 2019 toegezegde maar nog niet uitgekeerde donaties:

 • voor 2020 aan Stichting Museum Belvédère: maximaal € 10.000,-
 • voor 2020, 2021 en 2022 jaarlijks aan Toonkunstkoor Heerenveen: € 2.500,-
 • voor 2020, 2021 en 2022 jaarlijks aan Chr. Brassband Pro Rege: € 2.500,-
 • voor 2020, 2021 en 2022 aan Oratoriumkoor COV Heerenveen: € 2.500,-
 • voor 2020 tot en met 2024 aan Stichting Oranjewoudfestival: € 20.000,-
 • voor 2020 aan Stichting Voormeer: € 1.000,-
 • voor 2020 aan It Fryske Gea: € 1.000,-
 • voor 2020 aan Stichting Tripgemaal: € 1.000,-
 • voor 2020 aan St.J+M Teaterwurk: € 500,-
 • voor 2020 aan Stichting 754 (muziektheater ”Titus”): € 2.000,-
 • voor 2020 aan Werkgroep Oud Heerenveen: € 1.250,-

Financiën

Het beheer van de effectenportefeuille vond plaats binnen de eerder vastgestelde kaders van het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut volgens defensief risicoprofiel. Het resultaat daarvan is in 2019 een rendement van 13,6%. De samenstelling van de portefeuille en het rendement blijken uit de Jaarrekening. Naast de portefeuille wordt een bedrag aan liquiditeiten aangehouden in rekening-courant en een deel op een (doel)spaarrekening. Het exploitatieresultaat over 2019 was € 281.198 (2018: € 105.041 negatief). Dit verschil is hoofdzakelijk veroorzaakt door het goede beursklimaat van 2019. De Jaarrekening is opgesteld door Bentacera Accountants in de persoon van P.P.M. Koenders RA en vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 april 2020.

De resultatenrekening over 2019 ziet er als volgt uit:

Baten:

 • Pachten/opbrengsten landerijen: € 87.551
 • Koersresultaat effecten: € 254.235
 • Boekresultaat materiële vaste activa: € 42.794
 • Totaal: € 384.580

Lasten:

 • Donaties: € 42.850
 • Algemene kosten: € 60.216
 • Financiële lasten baten en lasten: € 316
 • Totaal: € 103.382

Exploitatieresultaat: € 281.198

Beleid 2020

Het bestuur zal haar subsidiebeleid, zoals dat de laatste jaren is gevoerd, in 2020 voortzetten. Dat geldt ook voor het defensieve treasurybeleid. Nu het bestuur beschikt over een goed overzicht van de waarde van haar kunstbezit, zal ze overwegen om, met name de stukken zonder museale waarde of zonder historische binding met de regio, te verkopen.

Pagina bekijken