Jaarverslag 2017

Bestuurszaken

Met de statuten van de stichting en het nader geconcretiseerde meerjarenbeleid als leidraad is in het verslagjaar 2017 door het bestuur wederom inhoud gegeven aan de bestuurlijke beleidszaken en uitvoerende activiteiten.

Als gevolg van de landelijke en provinciale ontwikkelingen, zag het bestuur zich genoodzaakt de criteria voor de beoordeling en toekenning van ondersteuningsaanvragen aan te scherpen. De toename van het aantal aanvragen om ondersteuning, met name ook van organisaties en personen buiten de regio Heerenveen, heeft ertoe geleid dat bij de beoordeling van aanvragen en toekenning van middelen primair de binding met en het belang voor de regio Heerenveen als selectiecriterium wordt gehanteerd.

Daarnaast was er, zoals te verwachten viel, vanuit de gehele provincie Friesland sprake van een toename van het aantal aanvragen in het kader van het project Leeuwarden, culturele hoofdstad Europa 2018. Het bestuur heeft zich ten aanzien daarvan, op het standpunt gesteld dat alleen aanvragen voor deelname aan het project door organisaties die al langere tijd een relatie met de stichting onderhouden, gehonoreerd zouden worden. Dit uit zich ondermeer in een substantiële verhoging van de toegezegde bijdrage aan het Oranjewoudfestival in 2018.

Het bestuur werd in het verslagjaar gevormd door:

 • J.H. van Leerzem, voorzitter
 • M. Bazen, secretaris-penningmeester
 • K.J.B. Uildriks, bestuurslid
 • S. Siebenga, bestuurslid

In verband met de door de voorzitter aangekondigde beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap per 1 april 2018 bereidde het bestuur een herverdeling van de bestuursfuncties voor, alsmede de werving van een nieuw bestuurslid. Een en ander zal per 1 april 2018 worden geëffectueerd.

Donatie- en subsidiebeleid

Van de in 2016 toegezegde donaties en subsidies zijn in 2017 uitbetaald aan:

 • Oratoriumkoor COV Heerenveen, algemene financiële ondersteuning € 2.500,-
 • Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud/Oranjewoudfestival, organisatie van het festival 2017 € 15.000,-
 • Drukkerij Bornmeer, uitgifte van het boek “Heer- en broodjagers” € 1.000,-

Verder zijn in 2017 donaties en subsidies uitbetaald, respectievelijk voorwaardelijk toegezegd aan:

 • Chr. Brassband Pro Rege te Heerenveen, deelname aan het Wereld Muziekconcours Kerkrade € 1.000,-
 • Chr. Brassband Pro Rege, partnerschap 2017 € 2.000,-
 • Stichting Museum Belvédère, partnerschap 2017 € 5.000,-
 • Stichting Museum Belvédère, ondersteuning expositie en uitgifte boek Constructivistische Verbanden € 10.000,-
 • Fries Kamerorkest, concert “Treuren en Troosten” € 500,-
 • Organisatie jubileumdiner, tezamen met Vriendenstichting van het hospice, t.b.v. vrijwilligers Julia Jan Woutershospice € 2.264,-
 • Ontvangst en excursie vrijwilligers hospice in Huize Veenwijk € 503,-
 • Stichting Best Buddies, ondersteuning ambitieplan Best Buddies Club Friesland, regio Heerenveen € 1.000,-
 • It Fryske Gea, realisering brug over Steggerdavaart € 1.000,-
 • Het Lemster Mannenkoor, concert met de Jostiband € 1.000,- (*)
 • J & M Teaterwurk, Project Kulurele Hoofdplaats 2018 € 1.000,- (*)
 • Podium frysKlassiek, concerten februari 2018 € 500,- (*)
 • Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud/Oranjewoudfestival voor de organisatie van het festival 2018 € 22.500,-(*).

(*) Voorwaardelijk toegezegd.

Nadat al eerder meerjarenafspraken waren gemaakt voor ondersteuning aan de Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud/Oranjewoudfestival en het Oratoriumkoor COV Heerenveen werd in 2017 ook voor deze vorm van samenspraak en samenwerking gekozen met de Stichting Museum Belvédère en de Chr. Brassband Pro Rege. Op deze wijze ontstaat er voor betrokken organisaties meer zekerheid omtrent de financiering en de mogelijkheid tot het aangaan van verplichtingen op een langere termijn.

Financiën

Het beheer van de effectenportefeuille vond plaats binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut volgens een defensief risicoprofiel, waarbij rekening wordt gehouden met het beleggingsdoel, beleggingshorizon en risicobereidheid. De waarde van de portefeuille ontwikkelde zich in 2017 positief met een rendement over het gehele kalenderjaar van 5,2%.

Er werd een pachtprijswijziging doorgevoerd conform de pachtnorm voor het Noordelijk weidegebied.

Het exploitatieresultaat bedroeg € 125.900,– positief, welk bedrag aan de Overige Reserves c.q. het  stichtingsvermogen is toegevoegd.

De jaarrekening is opgesteld door Bentacera Accountants in de persoon van P.P.M. Koenders R.A. en vervolgens vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 maart 2018.

Klik hier voor de Resultatenrekening 2017

Beleid 2018

De bestuurlijke taakverdeling zal in 2018 aangepast worden in verband met het vertrek van de voorzitter, de toetreding van een nieuw bestuurslid en de daarmee samenhangende herverdeling van de portefeuilles. De nieuwe taakverdeling en het te actualiseren beleids- en activiteitenplan voor de komende jaren zal in de eerste bestuursvergadering van 2018 worden vastgesteld met inachtneming van de toezeggingen die reeds zijn gedaan voor 2018 en volgende jaren aan:

 • Het Lemster Mannenkoor ad € 1.000,– (voorwaardelijk)
 • J & M Teaterwurk ad € 1000,– (voorwaardelijk)
 • Podium frysKlassiek ad € 500,– (voorwaardelijk)
 • Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud/Oranjewoudfestival ad € 22.500,–(voorwaardelijk)
 • Oratoriumkoor COV Heerenveen, Chr. Brassband Pro Rege te Heerenveen, Stichting Museum Belvédère in het kader van de afgesloten partnership- /sponsorovereenkomsten. In het laatste kwartaal van 2017 is de overgang van het boekhoudsysteem voorbereid per 1 januari 2018 op het online systeem van Twinfield e-boekhouden waarmee het gebruiksgemak wordt bevorderd, mede door de directe koppeling aan de systemen van de accountant en de bankinstellingen

Oudeschoot/Heerenveen, maart 2018