Privaat erfgoed

JJWS logo

PRIVAAT ERFGOED MET EEN MAATSCHAPPELIJK BELANG

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het zoveel mogelijk in stand houden en beheren van het vermogen van wijlen Jan Wouters, overleden op 24 mei 1892 en daarbij de revenuen van het vermogen besteden aan:

  • kerkelijke, charitatieve, wetenschappelijke of het algemeen belang dienende instellingen of doeleinden, waaronder in het bijzonder begrepen instellingen in de lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg en voorts aan:
  • natuurlijke personen, teneinde hen te ondersteunen in activiteiten tot persoonlijke ontwikkeling of hen in staat te stellen projecten te organiseren of doelstellingen te realiseren op bovenstaande terreinen.

Aan de praktische realisering van deze -in de statuten verwoorde- doestelling wordt vorm en inhoud gegeven door bijvoorbeeld de pachtopbrengst van de landerijen, de couponrente en dividenden van effecten en de rente van tegoeden, te bestemmen voor de ondersteuning van particuliere initiatieven. Een en ander uiteraard binnen de financiële begrenzing van de jaarlijkse revenuen van de stichting en de overige gestelde kaders voor subsidiëring. Wat dit laatste betreft gelden bijvoorbeeld criteria van verbondenheid met of belang voor de plaats en regio Heerenveen. Door de stichting worden tevens de kunstwerken en het antieke bezit van de familie Wouters beheerd, een groot gedeelte daarvan is in bruikleen gegeven aan verschillende musea op basis van afgesloten bruikleenovereenkomsten.

Bestuur en contact

Het bestuur dat volgens de statuten moet bestaan uit tenminste drie personen wordt thans gevormd door:

  • S. Siebenga, voorzitter
  • M. Bazen, secretaris
  • K.J.B. Uildriks, penningmeester
  • F.H. Perdok, bestuurslid.

De honorering van de bestuurders en de vergoeding van gemaakte kosten vindt plaats in de vorm van een jaarlijkse vergoeding die enerzijds is gebaseerd op het tijdsbeslag en die anderzijds aansluit bij de honoreringsregels van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De stichting is statutair gevestigd te Oudeschoot, gemeente Heerenveen.

Postadres en secretariaat: Julia Jan Wouters Stichting, postbus 258, 8440 AG Heerenveen
E-mail: info@jjws.nl
Website: www.jjws.nl
Bezoekadres: “Huize Veenwijk”, Schoterlandseweg 45, Oudeschoot, gemeente Heerenveen (bezoek alleen op afspraak)
Telefoon secretaris: 0513-632719, mobiel: 06-11331236
Inschrijvingsnummer in het handelsregister te Leeuwarden, nr. 41000326
RSIN/fiscaal nummer: ANBI 1967423
Bankrekening: NL43RABO 0118 3256 04.

Verzoeken om financiële ondersteuning die passen binnen de doelstelling en de gestelde criteria uitsluitend richten aan ons e-mailadres: info@jjws.nl