Verzoeken om financiële steun.

Verzoeken om financiële ondersteuning die passen binnen de doelstelling en de hierna gestelde criteria uitsluitend richten aan ons e-mailadres: info@jjws.nl

Toetsingscriteria.

In haar vergadering van 2 juli 2021heeft het bestuur de volgende criteria vastgesteld waaraan verzoeken om een bijdrage worden getoetst:

  1. Alleen verzoeken die passen binnen de statutaire doelstelling, zoals verwoord in pagina, komen voor honorering in aanmerking .  
  2. Onze statutaire plicht om het vermogen van de stichting zo veel mogelijk in stand te houden, stelt grenzen aan het niveau van de jaarlijkse toekenningen. Alleen inkomsten die van  meer structurele aard zijn, zoals opbrengsten uit ons grondbezit, komen voor besteding van gezondheids- en culturele doeleinden in aanmerking.
  3. Er mag bovendien geen sprake zijn van overname van of aanvulling op wettelijke taken van de overheid. Als het gaat om het “vrije” overheidsbeleid sluiten we financiële ondersteuning daarentegen niet uit.
  4. We honoreren alleen doeleinden binnen de provincie Fryslân, waarbij, gelet op de historische banden met de families Bienema en Wouters (zie Ontstaansgeschiedenis) het zwaartepunt ligt op de regio’s Heerenveen en Sneek. In die regio’s is namelijk het vermogen opgebouwd, dat wij beheren.
  5. Gelet op de beperkte middelen richten we ons primair op een aantal belangrijke voorzieningen en instellingen binnen deze regio’s, waarmee we meerjarige afspraken maken.
  6. We richten ons op concrete en inhoudelijke projecten en activiteiten en niet op de instandhouding van organisaties.