Jaarverslag 2020

1. Bestuurszaken

Met de statuten van de stichting en het nader geconcretiseerde meerjarenbeleid als leidraad is in het verslagjaar 2020 door het bestuur wederom inhoud gegeven aan de bestuurlijke beleidszaken en uitvoerende activiteiten.

Als gevolg van de landelijke en provinciale ontwikkelingen, zag het bestuur zich in 2017 genoodzaakt de criteria voor de beoordeling en toekenning van ondersteuningsaanvragen aan te scherpen. De toename van het aantal aanvragen om ondersteuning, met name ook van organisaties en personen buiten de regio, heeft ertoe geleid dat bij de beoordeling van aanvragen en toekenning van middelen primair de binding met en het belang voor de regio’s Heerenveen en Sneek als selectiecriterium wordt gehanteerd (zie de paragraaf over de ontstaansgeschiedenis van onze stichting). Tevens nemen we geen wettelijke taken van de overheid over of vullen deze aan. Tenslotte richten we ons op concrete en inhoudelijke projecten en niet op structurele kosten voor de instandhouding van een organisatie. Dit beleid is in de afgelopen drie jaar gecontinueerd. Voorts heeft het bestuur een voorkeur uitgesproken voor meerjarige afspraken met een beperkt aantal organisaties in Heerenveen en omgeving, zodat er continuïteit ontstaat in de prioriteiten, waarop de stichting zich richt. De huidige speerpunten zijn Museum Belvedère, Oranjewoud Festival, Oratoriumkoor COV Heerenveen, Chr. Brassband Pro Rege te Heerenveen, de Doopsgezinde Kerk  (vanwege de relatie met de familie Wouters), gehandicapten- en ouderenzorg. Op deze wijze ontstaat er voor betrokken organisaties meer zekerheid omtrent de financiering en de mogelijkheid tot het aangaan van verplichtingen op een langere termijn.

Het bestuur heeft in 2019 haar kunstbezit door een deskundige laten waarderen op basis van de categorieën familie/lokale historie, museaal belang en rekwisietenstatus. Een groot deel van haar kunstbezit is op dit moment in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het museum in Joure en het Heerenveen Museum. De overige stukken zijn al enkele jaren in opslag genomen.

Het bestuur werd in het verslagjaar gevormd door:

 • S. Siebenga, voorzitter
 • M. Bazen, secretaris
 • K.J.B. Uildriks, penningmeester
 • F.H. Perdok, bestuurslid

2. Donatie- en subsidiebeleid 2020.

Aan de hand van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn in 2020 de volgende subsidies toegekend:

 • Stichting Oranjewoud Festival: € 20.000,- ;
 • Stichting Museum Belvédère: € 10.000,-
 • Stichting VPTZ Julia Jan Wouters Stichting (hospice): € 75.000,-
 • Toonkunstkoor Heerenveen: € 2.500,-
 • Chr. Brassband Pro Rege: € 2.500,-
 • Oriatoriumkoor COV Heerenveen: € 2.500,-
 • Stichting J&M Teaterwurk: € 750,-
 • Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar: € 1.500,-
 • Stichting Oud Heerenveen € 1.250,-
 • Stichting Chaos & Verwondering: € 1.500,-
 • Stichting museum Belvedère (tentoonstelling Jaap Min): € 5.000,-
 • Stichting 754: € 2.000,-
 • It Fryske Gea: € 1.000,-
 • Stichting Lemster Mannenkoor: € 750,-.

Slechts een beperkt deel van deze toekenningen is in 2020 ook feitelijk uitbetaald. Voor een groot deel is dat nog niet gebeurd, omdat de ontvangende organisatie in 2020 nog geen verantwoording (is een subsidievoorwaarde) heeft kunnen afleggen. In sommige gevallen (o.a. het Oranjewoud Festival) wordt ook geen gebruik gemaakt van de toegekende bijdrage, omdat het evenement vanwege de situatie m.b.t. het coronavirus geen doorgang heeft kunnen vinden.

Gelet op het belang en de historische binding die onze stichting heeft met het Julia Jan Wouters Hospice heeft het bestuur besloten om in de huisvestingskosten van het nieuwe hospice in een voormalige schoolgebouw aan de Van Helemalaan te Heerenveen een, voor de stichting ongebruikelijk hoge, bijdrage van € 75.000,- te verlenen. Wij zijn verheugd, dat deze plannen ook feitelijk doorgang vinden.

3. Financiën.

Het beheer van de effectenportefeuille vond plaats binnen de eerder vastgestelde kaders van het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut volgens defensief risicoprofiel. Het resultaat daarvan is in 2019 een rendement van 4,5 %. De samenstelling van de portefeuille en het rendement blijken uit de Jaarrekening. Naast de portefeuille wordt een bedrag aan liquiditeiten aangehouden in rekening-courant en een deel op een (doel)spaarrekening. Het exploitatieresultaat over 2019 was € 108.370 (2019: € 281.198). Dit verschil is hoofdzakelijk veroorzaakt door het mindere beursklimaat van 2020 t.o.v. 2019. De Jaarrekening is opgesteld door Bentacera Accountants in de persoon van P.P.M. Koenders RA en vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2021.

De resultatenrekening over 2020 ziet er als volgt uit:

Baten:

 • Pachten/opbrengsten landerijen: € 86.495
 • Koersresultaat effecten: € 98.489
 • Totaal: € 184.984

Lasten:

 • Donaties: € 17.750
 • Algemene kosten: € 58.541
 • Totaal: € 76.201
 • Saldo van baten en lasten: € 108.783
 • Financiële baten en lasten: € -413

Exploitatieresultaat: € 108.370

Download ANBI formulier

4. Beleid 2021

Het bestuur zal haar subsidiebeleid, zoals dat de laatste jaren is gevoerd, in 2021 voortzetten. De toetsingscriteria zullen wel nader worden geformuleerd en op de website worden gepubliceerd. Daarmee beogen we vooraf meer duidelijkheid aan organisaties te verschaffen of het al of niet zinvol is om een aanvraag bij ons in te dienen (inmiddels gerealiseerd; zie Privaat erfgoed; paragraaf 4).

Ook het defensieve treasurybeleid zal in 2021 worden voortgezet. Ondanks het gunstige beursklimaat van de afgelopen twee jaar, willen wij geen grote risico’s nemen met het vermogen dat ons is toevertrouwd.

Het bestuur beschikt sinds vorig jaar over een goed overzicht van de waarde van haar kunstbezit. Het bestuur zet zich er voor in, dat een groot deel van haar kunstbezit in musea of andere publiektoegankelijke gebouwen wordt tentoongesteld. Ten aanzien van mogelijke verkoop van stukken zal een terughoudend beleid worden gevoerd.

Pagina bekijken