Jaarverslag 2021

1. Bestuurszaken

Met de statuten van de stichting en het nader geconcretiseerde meerjarenbeleid als leidraad is in het verslagjaar 2021 door het bestuur wederom inhoud gegeven aan de bestuurlijke beleidszaken en uitvoerende activiteiten.

Als gevolg van de toename van het aantal aanvragen van met name ook buiten de regio zag het bestuur zich in 2017 reeds genoodzaakt de criteria voor de beoordeling en toekenning van ondersteuningsaanvragen aan te scherpen. Deze beleidslijn is geformaliseerd met de vaststelling door het bestuur in haar vergadering van 2 juli 2021 van de criteria, waaraan verzoeken om een bijdrage worden getoetst (zie vorige pagina: 4. Toetsingscriteria). Bij beoordeling van aanvragen en toekenning van middelen wordt primair de binding met en het belang voor de regio’s Heerenveen en Sneek als selectiecriterium gehanteerd (zie de paragraaf over de ontstaansgeschiedenis van onze stichting). Tevens nemen we geen wettelijke taken van de overheid over of vullen deze aan. Tenslotte richten we ons op concrete en inhoudelijke projecten en niet op structurele kosten voor de instandhouding van een organisatie. Dit beleid werd al de afgelopen jaren toegepast, maar is dus het afgelopen jaar ook geformaliseerd. Daarmee heeft het bestuur helderheid naar potentiele verzoekers willen creëren. Voorts heeft het bestuur een voorkeur uitgesproken voor meerjarige afspraken met een beperkt aantal organisaties in Heerenveen en omgeving, zodat er continuïteit ontstaat in de prioriteiten, waarop de stichting zich richt. De huidige speerpunten zijn Museum Belvedère, Oranjewoud Festival, Oratoriumkoor COV Heerenveen, Chr. Brassband Pro Rege te Heerenveen, de Doopsgezinde Kerk  (vanwege de relatie met de familie Wouters), gehandicapten- en ouderenzorg. Op deze wijze ontstaat er voor betrokken organisaties meer zekerheid omtrent de financiering en de mogelijkheid tot het aangaan van verplichtingen op een langere termijn.

Staatsbosbeheer heeft in 2021 een onderzoek laat uitvoeren, met als doel om de historische omgeving van Veenwijk zo goed mogelijk te herstellen. Het onderzoeksgebied omvat ook de percelen ten noorden van Veenwijk, die in eigendom zijn van onze stichting. Over de resultaten van het onderzoek moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Het bestuur heeft in 2019 haar kunstbezit door een deskundige laten waarderen op basis van de categorieën familie/lokale historie, museaal belang en rekwisietenstatus. Een groot deel van haar kunstbezit is op dit moment in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het museum in Joure en het Heerenveen Museum. De overige stukken zijn al enkele jaren in opslag genomen.

Het bestuur heeft met belangstelling de voortgang in de realisatie van het Julia Jan Wouters Hospice in een voormalig schoolgebouw aan de Van Helemolaan gevolgd. Voor de verbouwing van dit pand heeft het bestuur in 2020 een eenmalige bijdrage van € 75.000 toegekend, die in 2021 is uitbetaald. Het bestuur heeft haar waardering overgebracht over de voorgang in de verbouw en over de wijze waarop het bestuur van het hospice de externe communicatie heeft verzorgd. Het nieuwe hospice is inmiddels op 8 april 2022 geopend.

2. Donatie- en subsidiebeleid 2021.

In ons beleid onderkennen we 3 categorieën:

A. Partners.

Met een tweetal organisaties hebben wij inmiddels een structurele relatie opgebouwd, gelet op het grote belang dat zij hebben voor onze regio, maar ook ver daar buiten. Het gaat hierbij om het Museum Belvedère en de Stichting Oranjewoud Festival. In totaal is aan beide organisaties in 2021 een bedrag van € 22.000 toegekend. Ook het Julia Jan Wouters Hospice beschouwen we als een preferente partner, maar dan op incidentele basis (zie hiervoor).

B. Meerjarige afspraken.

Met een drietal organisaties hebben we meerjarige afspraken gemaakt voor een periode van 3 á 4 jaar. Na ommekomst van deze periode wordt de samenwerking geëvalueerd en besluiten we over het al niet continueren van de relatie. Het betreft hier de volgende organisaties: Toonkunstkoor Heerenveen, Chr. Brassband Pro Rege en het Oriatoriumkoor COV Heerenveen. In totaal is aan deze drie organisaties in 2021 € 7.500 toegekend.

C. Eenmalige toekenningen.

In 2021 hebben wij 8 incidentele verzoeken om een bijdrage gehonoreerd. Deze voldeden allen aan de hiervoor geformuleerde toetsingscriteria. De verzoeken hadden betrekking op cultuurhistorie (historische wandelroute in Aldeboarn, boekpresentatie Roodbaard, werkruimte Stichting Historie Heereenveen, De Stem van Domela in het Tripgemaal, voorstelling Piet Paaltjes in Dokkum) en op gezondheid (Manege Onder de Linde in Gorredijk en Voedselbank Heerenveen). In totaal zijn voor een bedrag van € 10.820 eenmalige toekenningen verricht in 2021

Slechts een deel van deze toekenningen is in 2021 ook feitelijk uitbetaald. Voor het resterend deel is dat nog niet gebeurd, omdat de ontvangende organisatie in 2021 nog geen verantwoording (is een subsidievoorwaarde) heeft kunnen afleggen.

3. Financiën.

Het beheer van de effectenportefeuille vond plaats binnen de eerder vastgestelde kaders van het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut volgens defensief risicoprofiel. Het resultaat daarvan is in 2021 een netto rendement van 7,91 %. De samenstelling van de portefeuille en het rendement blijken uit de Jaarrekening. Naast de portefeuille wordt een bedrag aan liquiditeiten aangehouden in rekening-courant en een deel op een (doel)spaarrekening. Het exploitatieresultaat over 2021 was € 97.153 (in 2020:€ 108.370). Het beursklimaat is inmiddels zodanig verslechterd, dat wij over 2022 rekening moeten houden met een negatieve uitkomst. De Jaarrekening is opgesteld door Bentacera Accountants in de persoon van P.P.M. Koenders RA en vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 april 2022.

De resultatenrekening over 2020 ziet er als volgt uit:

Baten:

  • Pachten/opbrengsten landerijen/dividenden: € 101.030
  • Koersresultaat effecten: € 161.972
  • Totaal: € 263.002

Lasten:

  • Donaties: € 108.205
  • Algemene kosten: € 57.010
  • Totaal: € 165.260
  • Saldo van baten en lasten: € 97.742
  • Financiële baten en lasten: € -589

Exploitatieresultaat: € 97.153

Download ANBI formulier

4. Beleid 2022

Het bestuur zal haar subsidiebeleid, zoals dat de laatste jaren is gevoerd, in 2022 voortzetten op basis van de inmiddels vastgestelde toetsingscriteria. zullen wel nader worden geformuleerd en op de website worden gepubliceerd. Daarmee beogen we vooraf meer duidelijkheid aan organisaties te verschaffen of het al of niet zinvol is om een aanvraag bij ons in te dienen.

Ook het defensieve treasurybeleid wordt in 2022 voortgezet. Overeenkomstig het indertijd vastgestelde treasurystatuut zal ons beleggingsbeleid wel worden geëvalueerd, met ondersteuning van een extern deskundige.

Het bestuur beschikt sinds 2020 over een goed overzicht van de waarde van haar kunstbezit. Het bestuur zet zich er voor in, dat een groot deel van haar kunstbezit in musea of andere publiektoegankelijke gebouwen wordt tentoongesteld. Ten aanzien van mogelijke verkoop van stukken zal een terughoudend beleid worden gevoerd.

Pagina bekijken