Jaarverslag 2022 en beleid 2023.

1. Bestuurszaken

Met de statuten van de stichting en het nader geconcretiseerde meerjarenbeleid als leidraad is in het verslagjaar 2022 door het bestuur wederom inhoud gegeven aan de bestuurlijke beleidszaken en uitvoerende activiteiten.

Als gevolg van de toename van het aantal aanvragen van met name ook buiten de regio zag het bestuur zich in 2017 reeds genoodzaakt de criteria voor de beoordeling en toekenning van ondersteuningsaanvragen aan te scherpen. Deze beleidslijn is geformaliseerd met de vaststelling door het bestuur in haar vergadering van 2 juli 2021 van de criteria, waaraan verzoeken om een bijdrage worden getoetst (zie vorige pagina: Toetsingscriteria). Bij beoordeling van aanvragen en toekenning van middelen wordt primair de binding met en het belang voor de regio’s Heerenveen en Sneek als selectiecriterium gehanteerd (zie de paragraaf over de ontstaansgeschiedenis van onze stichting). Tevens nemen we geen wettelijke taken van de overheid over of vullen deze aan. Tenslotte richten we ons op concrete en inhoudelijke projecten en niet op structurele kosten voor de instandhouding van een organisatie. Dit beleid werd al verschillende jaren toegepast, maar is in 2021 ook geformaliseerd. Daarmee heeft het bestuur helderheid naar potentiële verzoekers willen creëren. Voorts heeft het bestuur een voorkeur uitgesproken voor meerjarige afspraken met een beperkt aantal organisaties in Heerenveen en omgeving, zodat er continuïteit ontstaat in de prioriteiten, waarop de stichting zich richt. De huidige speerpunten zijn Museum Belvedère, Oranjewoud Festival, enkele koren te Heerenveen, de Doopsgezinde Kerk  (vanwege de relatie met de familie Wouters), gehandicapten- en ouderenzorg. Op deze wijze ontstaat er voor betrokken organisaties meer zekerheid omtrent de financiering en de mogelijkheid tot het aangaan van verplichtingen op een langere termijn.

Het bestuur heeft in 2019 haar kunstbezit door een deskundige laten waarderen op basis van de categorieën familie/lokale historie, museaal belang en rekwisietenstatus. Een groot deel van haar kunstbezit is op dit moment in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het museum in Joure en het Heerenveen Museum. De overige stukken zijn al enkele jaren in opslag genomen. Deze stukken zijn op 28 juni 2022 door een beëdigd taxateur getaxeerd. Tevens is op 6 september 2022 ons bezit dat in bruikleen is gegeven aan Museum Heerenveen door hem getaxeerd.

Op 8 april 2022 is het nieuwe onderkomen van de Julia Jan Wouters Hospice aan de Van Helomalaan in Heerenveen door de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, geopend. Voor de verbouwing van dit pand heeft het bestuur in 2020 een eenmalige bijdrage van € 75.000 toegekend, die in 2021 is uitbetaald.

2. Donatie- en subsidiebeleid 2022.

In ons beleid onderkennen we 3 categorieën:

A. Partners.

Met een tweetal organisaties hebben wij inmiddels een structurele relatie opgebouwd, gelet op het grote belang dat zij hebben voor onze regio, maar ook ver daar buiten. Het gaat hierbij om het Museum Belvedère en de Stichting Oranjewoud Festival. In totaal is aan beide organisaties in 2022 een bedrag van € 30.500 toegekend. Ook het Julia Jan Wouters Hospice beschouwen we als een preferente partner, maar dan op incidentele basis (zie hiervoor).

B. Meerjarige afspraken.

Als gevolg van meerjarige afspraken is aan het Toonkunstkoor in Heerenveen een bedrag van € 2.500 toegekend.

C. Eenmalige toekenningen.

In 2022 hebben wij 9 incidentele verzoeken om een bijdrage gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 25.820. Op basis van de doelstelling van de stichting zijn de toekenningen als volgt onder te verdelen: 1) Cultuurhistorie: bijdragen aan de Stichting Belvedère voor herstel van de uitkijktoren en en aan een auteur voor het samenstellen van een boek over de geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Sneek. 2) Cultuur : een bijdrage voor het Junior Lauswolt Zomerconcert Scholieren te Beetsterzwaag. 3) Gezondheid: bijdragen voor een boek over de geschiedenis van de geestelijke gezondheid op het platteland, voor de Stichting Elf te Grou en voor de Stichting Papageno te Lemmer. 4) Kunst: bijdragen voor het project Paradys in Oranjewoud, voor het project over Lokvogels, kunst en erfgoed in Gersloot en, tenslotte, voor het project Kunst en Meer langs de Tsjûskemar.

In totaal is door het bestuur een bedrag van € 58.820 toegekend in 2022. Slechts een deel van deze toekenningen is in 2022 ook feitelijk uitbetaald. Voor het resterend deel is dat nog niet gebeurd, omdat de ontvangende organisatie in 2022 nog geen verantwoording (is een subsidievoorwaarde) heeft kunnen afleggen.

3. Financiën.

Het beheer van de effectenportefeuille vond plaats binnen de eerder vastgestelde kaders van het door het bestuur vastgestelde treasurystatuut volgens defensief risicoprofiel. Evenals bij vele andere organisaties was het resultaat, na positieve resultaten in voorgaande jaren, voor onze stichting erg negatief met name vanwege het slechte beursklimaat in 2022. De samenstelling van de portefeuille en het rendement blijken uit de Jaarrekening. Naast de portefeuille wordt een bedrag aan liquiditeiten aangehouden in rekening-courant en een deel op een (doel)spaarrekening. De Jaarrekening is opgesteld door Bentacera Accountants in de persoon van P.P.M. Koenders RA en vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 april 2023.

De resultatenrekening over 2022 ziet er als volgt uit:

Baten:

  • Pachten/opbrengsten landerijen/dividenden: € 105.802
  • Koersresultaat effecten: € -366.105
  • Totaal: € -260.303

Lasten:

  • Donaties: € 51.390
  • Algemene kosten: € 70.879
  • Totaal: € 122.269
  • Saldo van baten en lasten: € -382.572
  • Financiële baten en lasten: € – 2.313

Exploitatieresultaat: €-384.885.

ANBI formulier 2022

4. Beleid 2023

Het bestuur zal haar subsidiebeleid, zoals dat de laatste jaren is gevoerd, in 2023 voortzetten op basis van de inmiddels vastgestelde toetsingscriteria. Daarmee beogen we vooraf meer duidelijkheid aan organisaties te verschaffen of het al of niet zinvol is om een aanvraag bij ons in te dienen.

Ook het defensieve treasurybeleid wordt in 2023 voortgezet. Overeenkomstig het indertijd vastgestelde treasurystatuut zal ons beleggingsbeleid wel worden geëvalueerd, met ondersteuning van een extern deskundige.

Het bestuur beschikt over een goed overzicht van de waarde van haar kunstbezit, zeker nadat in 2022 ook haar bezit in Museum Heerenveen en het deel dat in opslag ligt, is getaxeerd. Het bestuur zet zich er voor in, dat een groot deel van haar kunstbezit in musea of andere publiektoegankelijke gebouwen wordt tentoongesteld. Ten aanzien van mogelijke verkoop van stukken zal een terughoudend beleid worden gevoerd.

Pagina bekijken